ellipso AB använder väl beprövade och etablerade metoder, modeller och tekniker. Uppdraget och dess art samt uppdragsgivarens önskemål är naturligtvis avgörande för valet av tillvägagångssätt. På denna sida finns några exempel som ofta förekommer i vårt arbete.

IndividDialog

En samtalsmodell där syftet är att ta fram fakta och information, plantera idéer och att nå ett gemensamt synsätt. Det gäller såväl medarbetare som ledare och chefer.

3D-analys

En personanalys som beroende på önskemål, genomförs med olika respondentgrupper. Resultatet analyseras och verifieras mot 50 000 andra genomförda analyser, innan det presenteras för beställaren. Resultatet visar personens preferenser och omgivningens uppfattning om personen, samt ger underlag för utvecklingsarbete.

Balanced Scorecard

Är ett fullständigt verktyg för verksamhetsstyrning och implementering. BSC är ett snabbt och enkelt verktyg för att kommunicera och sammanknyta strategier och målsättningar ut till alla anställda.

CMM

Capability Maturement Model är ett sätt att kartlägga och utveckla verksamhet. CMM finns i olika versioner beroende på vilken verksamhet som omfattas. Den gemensamma grunden är de fem nivåerna i CMM. Vi har också erfarenhet av revision enligt CMM

Processutveckling

Metoder för att kartlägga och utveckla verksamhetens nyttoskapande. Exempelvis Lean, Sigma och ITIL. Vi innehar certifiering enligt SDF och Exin.

Strategisk visionering, från vision till handling

Att skapa strategiska, taktiska och operativa mål för verksamheten och individen. Där dessa utgör grunden för handlingsplaner och aktiviteter för att säkerställa införande och resultat.

Projektstyrning

Tillämpar olika projektledningsmodeller (exempelvis PPS, Ratten med flera) enligt kundens önskemål samt portföljstyrning. Holistiskt synsätt och modell med kommersiell styrning, projektledning och produktmodell.

Coaching

Coaching är ett sätt att stödja utveckling med resultatfokus. Målet med coaching är att föra individen/medarbetaren, arbetsgruppen och verksamheten framåt. Vi innehar certifiering enligt ICCF.

JOHARI / FIRO / TA med flera

Vi använder många olika etablerade metoder och verktyg för analys och utvecklingsarbete, beroende på uppdraget och kundens önskemål. Vi bevakar och tillämpar också samtida forskning gällande nya tekniker och metoder, exempelvis forskning enligt Susan Wheelan, John Medina med flera.

”Fyrarummaren”

Förändringens fyra rum, även kallad ”Fyrarummaren”, har sitt ursprung i Claes Janssens forskning. Det är en teori om förändring – vad som sker med människor och organisationer i förändring samt ett antal verktyg knutna till teorin. Verktygen kan användas på alla nivåer inom en organisation. De kan användas individuellt, i projektgrupper och arbetsgrupper, i ledningsgrupper eller inom hela verksamheten. Genom att använda dem identifieras problemområden och möjliga nya utvecklingsvägar samtidigt som det skapas ett gemensamt språk inom gruppen. Verktygen kan t.ex. användas vid utvecklings- och förändringsarbete, vid utveckling av team- och arbetsgrupper, vid konflikthantering, vid chefsutveckling eller för att göra en klimatundersökning inom företaget.

Storytelling

För att verifiera och säkerställa en organisations värderingar och gemensamma synsätt, använder vi storytelling för att dokumentera och utveckla organisationen och dess medarbetare. Det ger också en stabil grund inför ett förändringsarbete.


På gång…

Hitta information om: